Sunday, 5 April 2015

Tembhu Water @ 10/-per 10,000 Liters

एकदा उचलून पाणी आणायची योजना स्वीकारल्या नंतर आता ती परवडत नाही, इतके पैसे कुठनं आणायचे ? रानात काय सोनं पिकतंय का ? असले प्रश्न विचारून काय उपयोग. . . . टेंभू च्या नावानं आता बोंबलू नका …. गप गुमान बिलं भरा नाहीतर हे पाणी पण मिळणार नाही ….Tembhu Water @ 10/-per 10,000 Liters

No comments:

Post a Comment